header kastoreioportal copy1

Έγγραφα της Μονής Καστρίου

kastri monastiri copyΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ

(Περισωθέντα υπό του τέως

ηγουμένου Πανοσ. Αρχιμανδρ.

Παρθεν. Οικονομοπούλου)

«Η Πελποννησιακή Γερουσία έλαβεν από την Ιεράν Μονήν του Καστρίου δι’ ανάγκην του έθνους δάνεια γρόσια διακόσια αριθ. 200 αποδοτέα εις τρίχρονον διορίαν ανά εν τρίτον έκαστον ενιαυτόν με τόκον αυτών ανά οκτώ εις τα εκατόν τον χρόνον και προς ένδειξιν».

1822 Μαρτίου 8 Τρίπολις».

[Εις το έγγραφον τούτο έχει τεθεί σφραγίς εικονίζουσα περιστεράν και γύρωθεν αυτής οι λέξεις «η Πελοποννησιακή Γερουσία»̇ έπονται δε 14 υπογραφαί, εξ ων η πρώτη φαίνεται αρχιερατική, αλλά δυσανάγνωστος και αυτή και αι αμέσως επόμεναι τρεις̇ αι υπογραφαί αι αμέσως αναγινωσκόμεναι, είναι αι εξής: Κωνσταντ. Δημητρίου, Διονύσιος Παπαγιαννόπουλος, Ηλίας Καράπαυλος, Δημήτριος Καλαμαράς, Χριστόδουλος Άχολος, Ιωάννης Γ. Οικονομίδης, Αναγνώστης Αναστασόπουλος, Παναγιώτης Καργεράς).

«Πανοσιώτατε άγιε καθηγούμενε της Μονής Καστρίου,

Μ’ επίτηδες άνθρωπον ήλθον γράμματα από την σεβαστήν διοίκησιν ομού και ένδεκα διαταγαί αυτής διορίζοντας όλα τα μοναστήρια να δώσουν γρόσια πέντε χιλιάδες, τα οποία μας βιάζουν εις τέσσαρας πέντε ημέρας το πολύ να τας συνάξωμεν και να τας εξαποστείλωμεν δια ν’ απαντηθώσιν αι αναγκαίαι χρείαι της πατρίδος, δια τα οποία όσα δώση το κάθε μοναστήριον κατά την διαταγήν της Σης διοικήσεως έχει να τα κλείσει εις το πρώτο κίστι και δεν έχει να ζημιωθή ουδ’ οβολόν, λοιπόν τας λοιπάς διαταγάς τας εξαποστέλλομεν μ’ επίτηδες στρατιώτας, διορίζοντες και ημείς όσον τάχιστα να καταφθάσουν αυτά τα γρόσια οι άγιοι καθηγούμενοι, όθεν και η πανοσιότης σας λαμβάνοντες την παρούσαν μας μετράς τα γρόσια όπου διαλαμβάνει η διαταγή της Σης διοικήσεως εις τον στρατιώτην και λαμβάνεις παρ’ αυτού, αυτήν δια να σοι κλεισθώσιν ως διαλαμβάνει αύτη, προθυμοποιήσου λοιπόν όσον τάχος και εξαπόστειλον αυτά ότι τα περιμένομεν και υγίαινε.

Εν Μιστρά, 5 Φεβρουαρίου 1824

Οι αδελφοί και πατριώται

Οι γενικοί επιστάται της Λακεδαίμονος».

[Το έγγραφον τούτο αντί υπογραφών φέρει σφραγίδα με γύρωθεν τας λέξεις «Επαρχία Λακεδαίμονος»].

«Άγιε ηγούμενε,

Ελάβομεν το σχετικόν Σας̇ επαινέσαμεν την προθυμίαν Σας ̇ ίδομεν και τα δύο γελάδια και τυρί όπου έδωσες εις την Καστανιάν δια την ζωοτροφίαν των στρατιωτών και πρέπει να γράφης εις τον προεστόν κύριον Παναγιωτάκην Κρεββατάν εις τον Αχλαδόκαμπον δια να σας στείλει τεσκερέν να μας τον παρρησιάσης εδώ, δια δε τα δύο σου καματερά και σφακτά κατά το παρόν ας μένουσιν εις το μοναστήριον δια την οικονομίαν του και μετά ταύτα αν το καλέση η χρεία σας γράφομεν.

Ταύτα και η ευχή σας μεθ’ ημών.

Εν Λακεδαίμονι, τη 12 Ιουλίου 1822

Οι έφοροι της Λακεδαίμονος».

[Εις το έγγραφον αυτό αντί υπογραφής υπάρχει σφραγίς με την λέξιν «Ελευθερία»].

«Πανοσιώτατε άγιε καθηγούμενε ευλαβώς προσκυνούμεν,

Το ευχετικόν σας ελάβομεν και ίδομεν τα εν αυτώ. Πλην επειδή ο απεσταλμένος παρά της Σης διοικήσεως κύριος Θεοδωράκης Γενναίος με τα γρόσια των λοιπών ιερών Μονών και της επαρχίας την δευτέραν ή την τρίτην της Τυρινής αναχωρεί αφεύκτως και δια τούτο δεν χωρεί η παραμικρά αργοπορία, όθεν όσον δύνασαι το συντομώτερον να εξοικονομήσης αυτά τα γρόσια κατά την διαταγήν της Σης διοικήσεως και να τα δώσης του στρατιώτου να τα φέρη χωρίς άλλο την δευτέραν έως το μεσημέρι δια να τα πάρη και αυτά καθώς έλαβε και τα λοιπά και να υπάγη ταχέως δια να εξοικονομηθούν αι χρείαι και ανάγκαι της πατρίδος̇ ότι ο καθ’ εις έχει δικαιώματα είνε βέβαιον, πλην ο καιρός δεν συγχωρεί ουδένα προς το παρόν να προτείνη τίποτε αλλ’ αφού ασφαλίσωμεν τον εαυτόν μας και στερεωθή το γένος, τότε έκαστος προβάλλει τα δικαιώματά του και λαμβάνει το δίκαιόν του χωρίς να ζημιωθή ουδέ οβολόν, μάλιστα δε δι’ αυτά όπου ζητεί τώρα η Ση διοίκησις βλέπετε όπου υπόσχεται εις το πρώτον κίστι των αλεζαμίων σας να τα κλείσετε, ώστε καμμία αμφιβολία δεν χωρεί, και δια τούτο πρέπει να προθυμοποιηθής να τα εξοικονομήσης όσον τάχιστα ως γράφομεν και παραμικράν μενογάριαν μη προβάλης̇ δίδεις και του στρατιώτου τρία γρόσια δια ποδοκόπι̇ ακολούθησον λοιπόν ούτω και υγίαινε.

Τη 7 Φεβρουαρίου 1824 Μιστρά

Οι αδελφοί και πατριώται

Οι γενικοί επιστάται της Λακεδαίμονος».

[Εις το έγγραφον αυτό αντί υπογραφών έχει τεθή σφραγίς φέρουσα τας λέξεις «ο έπαρχος της Λακεδαίμονος»].

Περίοδος Β.

Αριθ. 172 Προσωρινή διοίκησις της Ελλάδος

Το εκτελεστικόν σώμα

Προς τον Σεβασμιώτατον καθηγούμενον της Ιεράς Μονής εν Καστρίω.

Δια την μεγάλην ανάγκην την οποίαν έχει η διοίκησις δια να εξοικονομηθώσιν αι επί του παρόντος αναγκαιότεραι χρείαι της πατρίδος ενέκρινε να πορισθή μίαν χρηματικήν ποσότητα και από τα ιερά Μοναστήρια διό και διατάσσει το ιερόν τούτο μοναστήριον να δώση δια το εθνικόν ταμείον γρόσια εκατόν πενήντα αρθ. 150 εις τους Γεώργ. Ν. Γιατράκον και Α. Κουμουστιώτην και Ιωάννην Καμπέλον.

Η διοίκησις θέλει λάβει την πρόνοιαν ν’ αποδοθώσιν από τας πρώτας εθνικάς προσόδους.

Η σεβασμιότης σας θέλει εκπληρώσει την διαταγήν ταύτην μετά προθυμίας χωρίς αναβολήν δια την μεγάλην ανάγκην του έθνους.

Εν Κρανιδίω τη 31 Ιανουαρίου 1824

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουντουριώτης

Παναγιώτης Μπότασης Ο προσωρινός Γεν. Γραμματεύς

Ιωάννης Κωλέττης Π.Γ. Ρόδιος

[Εις το έγγραφον τούτο έχει τεθή σφραγίς φέρουσα την Αθηνάν με δόρυ

Και πέριξ τας λέξεις «προσωρινή διοίκησις της Ελλάδος»].

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟΝ 1909 ΣΕΛ. 97

ΕΡΕΥΝΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

Επιλογές

Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και καθαρισμοί…

Με το άρθρο 136 του Νόμου 5106 (ΦΕΚ  Α΄63  / 01-05-2024) πήρε παράταση η...

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 20/2024...

Αποκατάσταση Προσκτίσματος (Κελιού) και άλλες εργασίες στην Ι.Μ…

Η Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής Ροϊτσας στο Δ.Δ. Μέλισσας Δ. Ανατολικής Μάνης είναι μοναστηριακό συγκρότημα...

Οι λέξεις μας: Παραχαλιάζω, μούργα, εναντρόερα

Παραχαλιάζω: βρίσκομαι σε κατάσταση νωθρότητας και αδράνειας, παραλύουν οι σωματικές και διανοητικές μου δυνάμεις...

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου: Απαγορεύεται η καύση στην…

Από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 7 Απριλίου έως...

Πρόσφατα

Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Τήρησης…

Σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/ βρίσκεται ήδη η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Τήρησης...

Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και καθαρισμοί…

Με το άρθρο 136 του Νόμου 5106 (ΦΕΚ  Α΄63  / 01-05-2024) πήρε παράταση η...

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 20/2024...

e-books του Κ

dimitrakakis plires

KORZHS EXOFYLLO

thisayros cover

tragoudia cover

KYRA SARAKOSTH

the donky

Στον Κόσμο

Η ΕΕ και η Ιαπωνία εγκαινιάζουν ενισχυμένο διάλογο…

Η ΕΕ και η Ιαπωνία θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη νέων υλικών που χρησιμοποιούνται...

Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για την αντιμετώπιση του…

Αύριο ξεκινά τις εργασίες της η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για την αντιμετώπιση του μίσους...

Βουλγαρία - ΒΤΑ: Η Σόφια προωθεί την υποψηφιότητα…

Ο διοικητής της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας (BNB) Ντιμίταρ Ράντεφ συζήτησε με τη γενική διευθύντρια...

Οι λέξεις μας

Οι λέξεις μας: Παραχαλιάζω, μούργα, εναντρόερα

Παραχαλιάζω: βρίσκομαι σε κατάσταση νωθρότητας και αδράνειας, παραλύουν οι σωματικές και διανοητικές μου δυνάμεις...

Οι λέξεις μας: Σφεντουρίζω, Πόχα, Σκουρκοφαμελιά, Χούφταλο …

Σφεντουρίζω: εκσφενδονίζω μακριά, γρήγορα και με δύναμη. Η λέξη προέρχεται από τη σφεντόνα...

Οι λέξεις μας: Λαγοκοιμάμαι, Λω, Φοράκια

Λαγοκοιμάμαι: κοιμάμαι ελαφρά, όπως ο λαγός και αγρικάω ό,τι γίνεται γύρω μου. Ο...

Μαρτυρίες

Απόκριες στο Καστρί στις αρχές του 1900

Αφηγείται η Χαρ. Σκιαδά Στο Καστρί Λακωνίας, το χωριό της γιαγιάς μου, η οποία μου...

Οι Απόκριες του 1955 Το δημοκρατικό πνεύμα της…

Γράφει η Ελένη Κάντζα - Σουλικιά Ήταν Κυριακή της αποκριάς γύρω στις ένδεκα (11)...

Ζωή Χιονίδου-Τσιλιγκιαρίδου

Γράφει ο Γ. Μυρίδης Υπάρχουν κάποιες περίοδοι στη ζωή μας που κάποιες πληροφορίες για συγκεκριμένο...

Τα χωριά μας

www 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΕΓΚΟΖΕΝΑ
https://regozena.gr/

ΑΓΟΡΙΑΝΗ
https://agoriani.gr/

ΑΛΕΥΡΟΥ
http://www.alevrou.com

ΒΟΡΔΟΝΙΑ
http://www.vordonia.com/
(εμπορικο-για ελαιόλαδο αθηναλιάς)
http://bordonia.blogspot.com/

ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ
https://www.georgitsi.gr/

ΚΑΣΤΟΡΕΙΟ
https://tokastori.wordpress.com
Με πολλές πληροφορίες για το Καστόρειο και όλα τα χωριά της περιοχής των β. Δήμων
http://tokastoreion.blogspot.com/

ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ
https://www.loganikos.gr/

ΠΕΛΛΑΝΑ
https://pellana-fanclub.blogspot.com/
http://pellanas.blogspot.com/

ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΣΙΝΑ
http://www.lousina.gr/
http://lousina.blogspot.com/

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
https://www.polydefkis.gr/

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΚΑΝΙΚΙΩΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΒΕΛΕΜΙΝΑ
https://www.velemini.com/

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
http://lyk-kastor.lak.sch.gr/

facebook icon logo

   ΠΑΡΔΑΛΙ
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AC%CE%BB%CE%B9-%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-Pardali-Sparta-211026622326044/

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
https://www.facebook.com/groups/139331976099946/